Teenusetingimused

14. märts 2024

1. Teenusetingimuste kohaldamisala

1.1. Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „tingimused“) kujutavad endast lepingut teie kui HeiaHeia Oy (edaspidi „HeiaHeia“) toodete ja teenuste (edaspidi „teenused“) lõppkasutaja (edaspidi „kasutaja“) ja HeiaHeia kui teenuste pakkuja (edaspidi „teenusepakkuja“) vahel. HeiaHeia pakub mitmesuguseid teenuseid otse klientidele, tööandjate ja edasimüügipartnerite kaudu. Meie teenuste hulka kuuluvad muu hulgas digitaalsed heaoluteenused ja kaugjuhendamine digitaalsete vahendite abil. Meie teenuste kasutusse võtmisega olete aktiivselt andnud nõusoleku meie tingimustega ja HeiaHeia privaatsuspoliitikaga (edaspidi „privaatsuspoliitika“) ning nõustute nendega täielikult. Need tingimused kehtivad HeiaHeia suhtlemisel teiega ja käesolevas dokumendis loetletud teenuste suhtes, samuti teiste HeiaHeia teenuste suhtes, kus need tingimused on kuvatud.

1.2. HeiaHeia ja tema klientide vahelisi suhteid reguleerib eraldi dokument „Ärikliendi äritingimused“ või mõni muu HeiaHeia ja kliendi vahel sõlmitud äriline leping. Nendes ärilistes lepingutes sisalduvad tingimused ei ole ülimuslikud lõppkasutajate tingimuste ja privaatsuspoliitika suhtes, millega kasutaja on nõusoleku andnud.

1.3. HeiaHeia teenused, mida reguleerivad käesolevad tingimused, hõlmavad muu hulgas järgmisi teenuseid: kogukonnateenused (HeiaHeia, HeiaHeia Pro), MarsMars, mida pakuvad HeiaHeia ja Soome kaitsevägi (edaspidi „FDF“), ja Spordivägi, mida pakuvad HeiaHeia ja Eesti kaitsevägi (edaspidi „EDF“).

2. Põhitingimused

2.1. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma kasutajakontol toimuva tegevuse eest. Hoidke oma sisselogimisandmeid turvalises kohas. Valige turvaline salasõna (vähemalt 12 tähemärki, suur algustäht ja väiksed tähed, numbrid ja erimärgid) ja muutke seda regulaarselt. Teenus ei toeta kahesuunalist autentimist.

2.2. Nõuame kõigilt kasutajatelt viisakat ja sündsat käitumist: ärge kuritarvitage, ahistage, ähvardage, kehastage või hirmutage teisi kasutajaid või HeiaHeia ja tema partnerite või klientide töötajaid. Kui keegi ei soovi teiega suhelda, siis austage tema privaatsust.

2.3. Te ei tohi kasutada teenust ebaseaduslikel või loata eesmärkidel. Te kohustute järgima kõiki kohalikke seadusi (sealhulgas autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi õigustega seotud õigusakte).

2.4. Te ei tohi teenust muuta, kohandada ega seda häkkida.

2.5. Te ei tohi muuta mõnda muud toodet või teenust nii, et see viitaks ekslikult asjaolule, et see on seotud teenusega.

2.6. Te ei tohi pääseda teenusele juurde eesmärgiga saada teavet või materjale viisil, mis ei ole teenuse kaudu tahtlikult kättesaadavaks tehtud.

2.7. Te ei tohi üritada saada loata juurdepääsu ühelegi teenuse osale.

2.8. Te ei tohi uurida, skannida ega testida teenuse ühegi osa haavatavust ega rikkuda teenuse turva- või autentimismeetmeid.

2.9. Te ei tohi jälgida ega üritada jälgida teavet ühegi teenuse kasutaja või külastaja kohta.

2.10. Te ei tohi jagada ühegi teise kasutaja teile teenuse kaudu jagatud teavet väljaspool teenust ilma tema loata.

2.11. Te ei tohi teha toiminguid, mis koormavad teenuse infrastruktuuri põhjendamatult või ebaproportsionaalselt suurel määral.

2.12. Te ei tohi kasutada ühtegi seadet, tarkvara või meetodit, mis häirib või üritab häirida teenuse nõuetekohast toimimist.

2.13. Te ei tohi luua ega saata soovimatuid e-kirju või muid sõnumeid teistele kasutajatele.

2.14. Te ei tohi edastada pahavara ega viiruseid või hävitavat laadi koode.

2.15. Kui me keelame teie konto, ei tohi te ilma meie loata uut kontot luua.

Nende põhitingimuste rikkumine või muu käitumine, mida peetakse pahatahtlikuks teiste kasutajate või teenuse enda suhtes, toob kaasa teie konto sulgemise teenuses.

3. Registreerimise ja konto turvalisuse tingimused

Meie soov on, et kasutajad esitavad oma tegelikud nimed ja isikuandmed. Registreerimise ja konto turvalisuse säilitamise suhtes kehtivad järgmised kohustused.

3.1. Te ei esita teenuses väära või eksitavat isiklikku teavet ega loo ilma loata kontot kellelegi teisele kui endale.

3.2. Te ei kasuta oma isiklikku profiili ärilise kasu saamise eesmärgil (näiteks müües oma profiiliuuendusi reklaamiandjale).

3.3. Te ei kasuta teenust, kui olete alla 13-aastane. Kui teie kohalik seadusandlus sätestab kõrgema vanusepiirangu, siis kehtib see vanusepiirang.

3.4. Te hoiate oma kontaktandmed täpsed ja ajakohased.

3.5. Te ei jaga oma salasõna, ei lase kellelgi teisel oma kontole ligi pääseda ega tee midagi muud, mis võib ohustada teie konto turvalisust.

3.6. Te ei anna oma kontot kellelegi üle ilma meie kirjaliku loata.

3.7. Me jätame endale õiguse eemaldada või muuta teie isikuandmeid, kui meil on mõjuv põhjus arvata, et need on sobimatud (näiteks kui kaubamärgiomanik kaebab kasutaja nime kohta, mis ei ole tihedalt seotud kasutaja tegeliku nimega; me ei modereeri aktiivselt kasutaja loodud sisu).

4. Üldised tingimused

4.1. Me jätame endale õiguse muuta teenust igal ajal omal äranägemisel. Me teavitame kasutajaid teenuse olulistest muudatustest.

4.2. Me jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest kellelegi mis tahes põhjusel igal ajal.

4.3. Me võime, kuid ei ole kohustatud, eemaldama sisu ja kontod, mis sisaldavad meie äranägemise järgi ebaseaduslikku, solvavat, ähvardavat, halvustavat, laimavat, rüvetavat või muul viisil taunitavat sisu või rikuvad poole intellektuaalset omandit või käesolevaid tingimusi.

4.4. Me ei modereeri eelnevalt kasutaja loodud sisu teenuses. Teenuse kasutajatel ja teistel isikutel on võimalus teatada sobimatust või võimalikust ebaseaduslikust sisust, võttes meiega ühendust aadressil helpdesk@heiaheia.com.

4.5. Te nõustute, et peate maksma kõik võrgutasud (sealhulgas internetiühenduse ja mobiilse andmeside tasud), mis võivad tekkida teenuse kasutamisel. Me võime pakkuda kasutajatele lisateenuste funktsioone: sellisel juhul on teil võimalus otsustada, kas tellida ja maksta selliste lisateenuste eest. Me võime kuvada ja saata teile suunatud reklaami teenuses või selle kaudu, aga me ei pruugi seda teha.

4.6. Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti seadusi ja te allute Eesti kohtute ainupädevusele.

4.7. Kui mõni käesolevate tingimuste säte tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, piiratakse või kõrvaldatakse selline säte minimaalses vajalikus ulatuses ja asendatakse kehtiva sättega, mis kajastab kõige paremini käesolevate teenusetingimuste algset eesmärki, nii et käesolevad tingimused jäävad täielikult kehtima.

5. Autoriõigus

5.1. Me ei taotle omandiõigust ega intellektuaalse omandi õigust teenusele üleslaaditud sisu suhtes. Kõik intellektuaalomandi õigused teie profiilis olevale materjalile ja üleslaaditud sisule kuuluvad ainult teile (või teie litsentsiandjatele). Teenusele sisu üleslaadimisega annate teenusepakkujale siiski mitteeksklusiivse, tasuta, ülemaailmse, tähtajatu ja tagasivõtmatu õiguse kasutada, paljundada, muuta, levitada, all-litsentsida ja valmistada sellisest sisust tuletatud teoseid praegu tuntud või hiljem väljatöötatud vormis või andmekandjal teenuses ja selle kaudu, vastavalt käesolevatele tingimustele ja meie privaatsuspoliitikale. Eelkõige annate teenusepakkujale tagasivõtmatu õiguse kasutada sisu anonüümseks andmeanalüüsiks teadusuuringute eesmärgil, mille tulemused võidakse avalikustada. Te kinnitate ja garanteerite, et teil on selle litsentsi andmiseks piisavad õigused. Te võite oma profiili igal ajal eemaldada, kustutades oma konto. Sellega eemaldatakse ka kõik profiili salvestatud andmed ja pildid, kuid samas ei eemaldata andmeid, mis on loodud teiste kasutajate profiilide või meeskonnavestluste rikastamiseks.

5.2. Teenusepakkuja kohustub järgima kõiki asjakohaseid autoriõiguse seadusi. Me vaatame läbi kõik meile laekunud autoriõiguste rikkumise väited ja eemaldame sisu, mille postitamist või levitamist peetakse selliste seaduste rikkumiseks. Nõude esitamiseks esitage meile järgmised andmed:

5.2.1. autoriõiguse omaniku või tema nimel tegutsema volitatud isiku füüsiline või elektrooniline allkiri;

5.2.2. autoriõigusega kaitstud teose kirjeldus, mida on väidetavalt rikutud;

5.2.3. rikkuva materjali kirjeldus ja teave, mis on mõistlikult piisav, et teenusepakkuja saaks materjali üles leida;

5.2.4. teie kontaktandmed, sealhulgas aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;

5.2.5. teie kinnitus, et usute heas usus, et materjali kasutamine kaebuse aluseks oleval viisil ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud; ja

5.2.6. kinnitus, et teatises esitatud teave on täpne ja olete vande all volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel.

Nõudeid saab esitada, võttes meiega ühendust aadressil helpdesk@heiaheia.com.

6. Vastutuse piiramine

6.1. Teenus tehakse teile kättesaadavaks põhimõtte „nagu on“ ja „nagu saadaval“ baasil. Teenusepakkuja ei garanteeri ega anna mingeid tagatisi ega garantiisid (sealhulgas kaubanduslikkus, sobivus konkreetseks otstarbeks, rahuldav kvaliteet, usaldusväärsus või mittekaitstavus) seoses teenuse kasutamise või kasutamise tulemuste või selle sisuga. Te mõistate, et teenuses võib esineda nn tarkvara vigu ja muid probleeme, mis mõjutavad teenuse kättesaadavust ja funktsionaalsust. Lisaks kõigile teistele käesolevate tingimustega hõlmatud vastutuse välistamistele ja piirangutele nõustute konkreetselt sellega, et teenusepakkuja ei vastuta ühegi ülaltoodud probleemi eest.

6.2. Teenusepakkuja ei vastuta otsese, erilise või kaudse kahju eest, mis tuleneb teenuse kasutamisest või selle kasutamise võimatusest või selle tulemustest või sisust, kuivõrd see on seadusega lubatud.

6.3. Teenusepakkuja ei vastuta terviseprobleemide (sealhulgas haiguste, vigastuste, surma) eest, mis on põhjustatud sporditegevusest, treeningutest või muudest teenusest inspireeritud või sellega kuidagi seotud tegevustest. Soovitame konsulteerida arstiga, kui tunnete end oma tervisega seoses ebakindlalt.

6.4. Kui te ei ole teenusega rahul või teil esineb muidu vaidlusi või nõudeid seoses teenuspakkujaga või tema vastu, mis on seotud teenuse või käesolevate tingimustega, siis on teie ainus õiguskaitsevahend teenuse kasutamise lõpetamine.

7. Privaatsus

Teenusepakkujal on privaatsuspoliitika, milles selgitatakse ja täpsustatakse, milliseid isikuandmeid teilt kogutakse ja kuidas teie isikuandmeid kasutatakse. Teenusetingimuste osana nõustute teie kui teenuse kasutaja meie privaatsuspoliitikaga, sealhulgas isikuandmete kogumise ja töötlemisega meie privaatsuspoliitikaga kooskõlas oleval viisil.

8. Käesolevate teenusetingimuste muutmine

Me arendame pidevalt teenuse funktsioone ja funktsionaalsust. Jätame endale õiguse muuta teenusetingimusi igal ajal oma äranägemise järgi. Uuendatud teenusetingimused jõustuvad dokumendis märgitud viimase uuenduse kuupäeval. Kui muudatused kujutavad endast olulist muudatust teenusetingimustes, teavitame teid sellest eelnevalt e-posti teel. See, mida kujutab endast oluline muudatus, määratakse kindlaks meie ainuisikulise äranägemise järgi. Kui te ei nõustu muudetud teenusetingimustega, on teie ainsaks õiguskaitsevahendiks konto sulgemine ja teenuse kasutamise lõpetamine.

Lataa sovellus!