Yliopisto-opiskelijoiden erilainen vappu: hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Vappu on opiskelijoille yksi vuoden kohokohdista, mutta korona on tehnyt perinteisen vapun viettämisestä hankalaa. 

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö Matlu kuitenkin keksi idean “erilaisesta opiskelijavapusta” ja otti HeiaHeiaan yhteyttä sen toteuttamiseksi. Ideana oli edistää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia luonnontieteiden opiskelijoiden parissa virtuaalisen hyvinvointihaasteen avulla. 

Opiskelijavappu on ollut aikanaan tärkeä juhla myös HeiaHeian työntekijöille, joten lähdimme kiinnostuksella mukaan. HeiaHeian yrityspalvelulla Matlun idea olikin helppo toteuttaa. 

Matlu ry laati kokemuksistaan kertomuksen, jonka löydät alta. Meitä HeiaHeialla ilahduttivat erityisesti opiskelijoiden kommentit: 

“Hyvinvointi ja mieliala on kärsinyt koronan aikana, haaste on auttanut menemään ulos,  aloittamaan liikunnan uudestaan ja voin huomattavasti paremmin”

Toivotamme hyvää vapun aikaa kaikille opiskelijoille ja onnittelemme Matlua hienosti toteutetusta hankkeesta tärkeällä asialla!

Kumpula Vappukuntoon -haaste!

Matlu ry on Kumpulan kampuksella toimiva, Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Sen jäsenenä on 13 ainejärjestöä, mm. kemian, maantieteen, matematiikan ja tietojenkäsittelyn ainejärjestöt. Kumpulassa on n. 5000 opiskelijaa, joista valtaosa on Matlun jäsenjärjestöjen jäseniä.  

Korkeakoulujen etäarki on jatkunut jo yli vuoden, jolloin normaalisti opiskelijaelämään vahvasti kuuluvat yhteisöllisyyden kokemukset ovat jääneet vähäisiksi. Myös opiskelijoiden hyvinvointi on samaan aikaan laskenut huolestuttavasti. Matlu kuunteli jäsentensä toivetta yhteisöllisestä virtuaalitapahtumasta ja otti yhteyttä HeiaHeiaan, jonka puolelta löytyi paljon innokkuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Yhteisen ideoinnin seurauksena HeiaHeia päätti antaa Matlun organisoimalle Kumpula Vappukuntoon -haasteelle käyttöön HeiaHeian Pro-version, joka tarjosi oivan kilpailualustan haastetta varten muodostetuille järjestötiimeille. Perinteisten opiskelijavapun tapahtumien peruuntuessa koettiin vapun ajan olevan erityisen sopiva piristystä arkeen tuovalle tapahtumalle, sekä myös hyvä mahdollisuus luoda uutta hyvinvointipohjaista opiskelijakulttuuria. 

Jo vuoden päivät jatkunut etäily on väistämättä vaikuttanut opiskelijaelämään, joka on tyypillisesti pitänyt sisällään yhteisöllisyyden tunnetta tukevia tapahtumia laidasta laitaan sisä- ja ulkotiloissa. Harvemmin järjestöjen on täytynyt näin laajasti pohtia vaihtoehtoisia tapahtumia, joihin on pääosin tarkoitus osallistua kotoa käsin. Myös useille opiskelijoille tärkeää vappua ollaan viettämässä virtuaalisesti toista vuotta peräkkäin. 

Koska etäajan tilanne on tarjonnut oivan vaihtoehdon linnoittautua oman kodin uumeniin opinto- ja jopa myös työtehtävien kanssa, on sekä itse opiskelijoiden että erinäisten tahojen huoli opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista kasvanut entisestään. Osalle etäily on vapauttanut arjesta aikaa panostaa hyvinvointiin, mutta myös monella etäilyyn kannustava ilmapiiri ja kotiinjäänti on vähentänyt arjesta puolivahingossakin tulevaa hyötyliikuntaa ja enemmänkin edesauttanut valitsemaan myös vapaa-aikana kotona oleskelun. 

 

Matlun Kumpula Vappukuntoon -haaste 

Vapun lähestyessä Matlu päätti heittää jäsenjärjestöilleen neljän viikon hyvinvointihaasteen. Perinteinen järjestöjen välinen kisailu on jäänyt etäaikana vähäiseksi, joten Kumpulan kampuksen opiskelijoiden hyvinvointia keksittiin edistää leikkimielisen kisailun merkeissä. 

Kuva HeiaHeia Pro -palvelun reaaliaikaisesta seurannasta

Haasteen aikana osallistujia on kannustettu kirjaamaan ylös liikuntasuorituksia ja hyvinvointitekoja sekä kannustamaan muita, jotta omalle järjestölle eli tiimille kertyisi mahdollisimman paljon pisteitä. Liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisen ohella yhteisöllisyyden tunteen kasvattaminen on ollut yksi haasteen päätavoitteista. Matlu on myös halunnut kannustaa osallistujia vastuullisuuteen, esimerkiksi harrastamaan liikuntaa ajankohtaisten rajoitusten puitteissa sekä lepäämään, mikäli olo ei tunnu terveeltä. 

Kaikkia Kumpulan kampuksen opiskelijoita kannustettiin osallistumaan muistuttamalla siitä, että pisteitä saa monenlaisista liikunta- ja hyvinvointiteoista, joten jokaisella on aiemmasta liikuntataustasta riippumatta mahdollisuus osallistua omalla tavallaan ja auttaa järjestönsä voittoon. Matlun jäsenjärjestöt ovat hyvin erikokoisia, joten tiimin kokoon suhteutettu pisteytys on myös osaltaan tuonut jokaiselle järjestölle mahdollisuuden pärjätä kisassa. 

 

Kokemuksia 

Kumpula Vappukuntoon -haasteen tavoitteena on ollut tarjota Kumpulan kampuksen opiskelijoille vaihtoehtoinen tapa liikkua ja tehdä hyvinvointia edesauttavia valintoja yhdessä. Matlu tarkasteli tapahtuman vastaamista tavoitteisiin tarjoamalla haasteeseen osallistuville mahdollisuuden antaa palautetta haasteen puolivälikyselyssä. 

Haasteen aikana opiskelijat kannustivat toisiaan

Kysely suoritettiin Samaa mieltä – Eri mieltä -kysymyksin sekä vapaa sana -osioilla. Muutaman vastanneen osalta hyvinvoinnin osa-alueilla ei ollut tapahtunut suurempaa muutosta. Osa olikin perustellut esimerkiksi liikkuneensa riittävästi jo ennen haastetta. Vaikka osa koki tilanteensa pysyneen vastaavasta syystä lähes tai kokonaan samana, haastetta pidettiin mielekkäänä hyvinvointia ylläpitävänä ja jo aktiivista arkea tukevana tapahtumana. Suuri osa vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että haaste on tuonut arjessa muutosta parempaan suuntaan. 

Koska HeiaHeia tarjoaa useita liikuntamuotoja, joita suorittamalla on ollut mahdollista kerryttää oman tiiminsä pistepottia, kysyimmekin opiskelijoilta, miten haaste on vaikuttanut heidän liikkumiseensa. 

Opiskelijoita on moneen lähtöön ja vastauksistakin nousi esiin, että haaste on saanut lisäämään liikuntaa monin eri tavoin. Moni oli samaa tai lähes samaa mieltä siitä, että on haasteen aikana tehnyt enemmän aktiivisia valintoja arjessaan. Päivän rutiinien sekaan on lisätty hyötyliikuntaa ja osa on keksinyt omia luovia ratkaisuja lisäämään aktiivisuutta, kuten askarrellut itselleen seisomaan motivoivan työpöytäasetelman. 

“Haaste on ollut kyllä varsinainen sohvaltanostaja. Moni tunnin kävelylenkki olisi jäänyt tekemättä. Lisää näitä! :)” 

“Olen kiinnittänyt enemmän huomiota myös palauttavaan liikuntaan, jolle pisteet ovat olleet hyvä motivaattori. Ennen palauttava, kevyt liikunta on tuntunut turhemmalta, ja olen palanut helposti loppuun.” 

Haasteen toteutusta varten HeiaHeian Matlulle avaamat Pro-version palvelut tarjosivat osallistujille myös suoraan uusia ideoita esimerkiksi treenivideoiden ja haasteiden kautta. Osallistujien suosiossa olivat myös hyödyllisiksi ja motivoiviksi koetut tavoite- ja lokiominaisuudet, joilla pystyi pitämään kirjaa omasta liikkumisestaan. Liikkumismotivaatiota kohotti ja treeni-ideoita kartutti myös omien kavereiden ja tiimiläisten monipuolisten kirjausten näkeminen. Muutama on haasteen aikana inspiroitunut kokeilemaan itselleen aivan uusia liikuntamuotoja. 

Hyvinvoinnin suhteen esille nousi muun muassa, että jotkut vastaajista kokivat, ettei heillä ollut stressaavien opintojen ohella jaksamista keskittyä haasteessa kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin, mutta kokivat kuitenkin hyötyneensä haasteesta edes joidenkin yksittäisten tekijöiden suhteen. Palautekyselystä kävi myös ilmi, että vastaajien näkemykset ja lähestymistavat terveelliseen ruokavalioon ovat vaihtelevia, mutta ruoan käsitteleminen yhtenä hyvinvoinnin osa-alueena ja täten HeiaHeian kokonaisvaltaisemman hyvinvointikäsityksen edistäminen nähtiin hyvänä asiana. 

Osalla vastaajista hyvinvointiteot olivat jo valmiiksi vahvasti läsnä arjessa, mutta monille haaste toi myös paljon uusia vinkkejä ja motivaatiota. Unen laadun ja ruokailutottumusten kohdalla muutokset olivat pienempiä verrattuna liikkumiseen, mutta yli puolet vastaajista on kiinnittänyt enemmän huomiota hyvinvointiinsa ja noin puolet vastaajista on kokenut haasteen aikana tekemiensä valintojen edesauttaneen hyvinvointiaan yleisellä tasolla. 

“Todella hyvä idea antaa unesta noin paljon pisteitä. Joka yö tuntimäärään pyrin ja lähes aina jää saavuttamatta ..vielä. Tavallaan tuossa saa itselleen luvan nukkua kunnolla, kun kiireisessä elämässä se taitaa ensimmäiseksi unohtua.” 

“Hyvinvointi ja mieliala on kärsinyt koronan aikana, haaste on auttanut menemään ulos, aloittamaan liikunnan uudestaan ja voin huomattavasti paremmin.” 

“Tsemppaukset antavat motivaatiota jatkaa pysyvää elämäntapamuutosta” 

Suurin osa vastaajista on kokenut yhteisöllisyyden tunteen lisääntyneen haasteen myötä sekä kokenut muiden kannustamisen erityisen mukavaksi ominaisuudeksi HeiaHeian sovelluksessa. Vastanneiden kesken oltiin lähes yksimielisiä siitä, että muiden osallistujien liikunta- ja hyvinvointimerkintöjen näkeminen on motivoivaa eikä painostavaa. Reilusti yli puolet vastaajista on myös kokenut voivansa motivoida muita osallistujia oman toimintansa kautta. 

 

Lopputunnelmia ja katse tulevaisuuteen 

Matlun näkökulmasta haastetta pidetään hyvin onnistuneena, ja osallistujilta on tullut paljon positiivista palautetta. Tapahtuman kilpailutyylinen toteutus ja siihen liittyvä henkilö- ja tiimikohtaisten pisteiden kerääminen sekä niiden seuraaminen on pitänyt kiinnostusta sekä haasteeseen että omaa hyvinvointia edistäviin valintoihin yllä. 

Erityisen ilahduttavaa on ollut kuulla monien osallistujien kokeneen uudenlaista yhteisöllisyyden tunnetta sekä saaneen motivaatiota hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Kehitysehdotuksiakin on tullut, mutta kaiken kaikkiaan haasteesta on pidetty ja monet ovat toivoneet samanlaisia tapahtumia toteutettavan jatkossakin. 

“Kiva liikkua kun ilon saa jakaa muiden kanssa uudella tavalla!” 

“Seura tekee kaltaisekseen ja tällaisessa seurassa on mukava olla :)” 

“Oli ihana liikkua ja voida hyvin ystävien ”kanssa”, vaikka se olikin vain tekemisten jakamista sovelluksessa. Muiden suorituksista tulee myös hyvä mieli ja kannustaminen on parasta!” 

“Oma liikunnan määrä on lisääntynyt huomattavasti ja hyvinvointiosiosta olen saanut paljon hyviä vinkkejä hyvinvoinnin parantamiseen. Vähän harmittaa, että omassa tiimissä tuntuu olevan paljon epäaktiivisia osallistujia, jonka takia olen itse yli 100 pistettä edellä tiimin keskiarvoa. Mutta tärkeintä on, että on itse liikkunut, vaikka tiimi ei voittaisikaan.“

Yksi Matlun ja HeiaHeian yhteisistä tavoitteista Kumpula Vappukuntoon -haasteessa oli opiskelijoiden piristäminen hankalissa poikkeusoloissa, ja myös tässä tavoitteessa on palautteen perusteella onnistuttu. Vaikka etätapahtumat eivät täysin korvaakaan opiskelijaelämään kuuluvaa yhdessä tekemistä, on haasteen aikana ollut mukava huomata, että opiskelijayhteisömme on edelleen olemassa ja sen jäsenet haluavat pitää itsestään ja toisistaan huolta. 

“Vappuhaaste auttoi aloittamaan liikunnan ja ulkoilun uudestaan. Etäaikana arki muuttui harmaaksi mössöksi ja elintavat huononivat, haaste auttoi tekemään korjausliikkeen ja antoi tunteen muiden kanssa tekemisestä. Toivoisin jatkossakin vastaavanlaista toimintaa!” 

“Erityisesti koronan takia en ole päässyt oikeastaan lainkaan mukaan kouluyhteisöön ennen tätä, mitä nyt lurkkaillut eri ryhmissä telegramissa. Mutta HeiaHeian aloitettuani koen, että voisin tulevaisuudessa uskaltaa edistää myös muuta bondailua kanssaopiskelijoiden kanssa. Tämä on ollut minulle siis erittäin suuri asia!“ 

“Kyl tästä on vähän enemmän tullu taas yhteisöllisyyden fiilistä, kiitos siitä!” 

Toivomme, että mukana olleet ovat saaneet haasteesta irti hyötyjä ja ideoita parempaan omaan arkeen myös jatkoa ajatellen. Järjestötoiminnan puolella olemme saaneet hyvän kokemuksen ja varmasti pystymme hyödyntämään jatkossakin haasteen aikana saatuja ideoita – myös aikanaan palatessamme takaisin tutumman opiskelija-arjen pariin. 

Hyvää ja rentouttavaa vappua!

Haluaisitko kuulla miten voit saada sovelluksen organisaatiosi käyttöön?

Lue lisää

Lataa sovellus!