Mitä on työhyvinvointi?

Team Race Challenge

Työhyvinvointi viittaa työntekijöiden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin työpaikalla. Se kattaa kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat työntekijöiden terveyteen, tyytyväisyyteen ja tehokkuuteen työssään. Hyvinvoivat työntekijät ovat yleensä motivoituneempia, tuottavampia ja sitoutuneempia työhönsä, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti koko organisaation toimintaan.

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten:

  • Fyysinen ympäristö: Työpaikan ergonomia, turvallisuus ja terveelliset työolosuhteet ovat tärkeitä tekijöitä työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta.
  • Psyykkinen hyvinvointi: Työntekijöiden mielenterveys ja stressinhallinta ovat keskeisiä. Työssä koettu liiallinen stressi, epärealistiset odotukset ja liiallinen työmäärä voivat heikentää psyykkistä hyvinvointia. 
  • Fyysinen hyvinvointi: Työntekijän terveys, hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan töissä
  • Sosiaalinen ympäristö: Hyvä tiimityö, avoin kommunikointi ja positiiviset ihmissuhteet työpaikalla edistävät työntekijöiden sosiaalista hyvinvointia.
  • Työn hallinta ja autonomia: Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, tehtäviin ja päätöksiin lisäävät työntekijöiden tunnetta työn hallinnasta ja vaikuttamisesta, mikä puolestaan lisää tyytyväisyyttä.
  • Kehittymismahdollisuudet: Työntekijöiden tarjoamat mahdollisuudet oppia uusia taitoja ja kehittää ammattitaitoaan vaikuttavat myönteisesti työmotivaatioon.
  • Työn ja yksityiselämän tasapaino: Mahdollisuus yhdistää työ ja muu elämä ilman kohtuutonta stressiä on tärkeä tekijä.
  • Johtaminen: Esimiesten ja johdon toiminta vaikuttaa merkittävästi työilmapiiriin ja työntekijöiden tyytyväisyyteen.
  • Työtehtävien sovittaminen yksilön kykyihin: Kun työtehtävät vastaavat työntekijän osaamista ja vahvuuksia, se edistää työhyvinvointia.

Hyvinvoivat työntekijät ovat keskeinen voimavara organisaation menestykselle, ja siksi työhyvinvoinnin tukeminen on tärkeää sekä yksilön että organisaation näkökulmasta.

Organisaatiot voivat edistää työhyvinvointia tarjoamalla ohjelmia, resursseja ja tukitoimia, jotka huomioivat nämä tekijät. 

Miten edistää työhyvinvointia?

HeiaHeian hauskoilla, koko henkilöstön tavoittavilla ohjelmilla  työnantaja voi edistää eri hyvinvoinnin osa-alueita. Tärkeimpiä teemoja HeiaHeia-ohjelmissa ovat liikunta, arkiaktiivisuus, ympäristö, henkinen hyvinvointi sekä yhteisöllisyys kuten työyhteisötaidot, yhteisöllisyys, ja tiimihenki. Ota yhteyttä, niin keskustellaan, sopisiko HeiaHeia teidän työpaikallenne!

 

Haluaisitko kuulla miten voit saada sovelluksen organisaatiosi käyttöön?

Lue lisää

Lataa sovellus!