Kemi otti käyttöön HYTE-alustan – loistava investoinnin tuotto (ROI)

KemiKaupunki

Kemi on hieman yli 20 000 asukkaan kaupunki Perämeren rannalla. Kemi on Lapin maakunnan tiheimmin asuttu ja väkiluvultaan kolmanneksi suurin kaupunki.


Kemi otti HeiaHeia-tuotteeseen pohjautuvan HYTE-alustan käyttöönsä tarjotakseen kaikille kaupunkilaisille digitaalista hyvinvointipalvelua, ja saavutti arviolta satojen tuhansien eurojen säästöt jo ensimmäisenä vuotena. Palvelun avulla Kemi on pystynyt vaikuttamaan jo yli tuhannen kaupunkilaisen hyvinvointiin sekä suoraan digitaalisesti että eri toimialojen kohderyhmille ammattilaisten kautta. Odottamattomia hyötyjä on saatu myös alustan käytöstä COVID19-tilanteeseen sopeutumisessa. Kemissä palvelua on hyödynnetty mm. liikunnan opetuksen ja kuntoutuksen sopeuttamisessa vallitsevaan tilanteeseen.   

Kemin HeiaHeian pääkäyttäjä Olli Kelhä Yle aamussa

 

HYTE-alusta lyhyesti

HYTE-alusta on digitaalinen hyvinvointipalvelu, jonka kunta voi tarjota halutessaan jopa kaikille kuntalaisille. Palvelu sisältää työkalupakin oman hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan. Tärkeimpiä toiminnallisuuksia ovat ohjelmapaketit eri hyvinvoinnin osa-alueiden kehittämiseen sekä yhteisölliset ominaisuudet, jotka mahdollistavat vertaistuen. Palvelu tukee tutkitusti yksilön hyvinvointia tuottaen kunnalle samalla jatkuvan datavirran ja raportteja tiedolla johtamisen ja toiminnan ohjaamisen tueksi.

Vaikuttavuutta voi lisätä käyttämällä alustaa avun tarvitsijan ja auttajan yhdistämiseen. Se mahdollistaa kaupungissa toimiville hyvinvoinnin ammattilaisille tehokkaan etävalmennuksen sekä yksilö- että yhteisötasolla. Alustalla on eri yhteyksissä saavutettu huomattavia parannuksia mm. ajankäytön tehostamisessa, palveluiden laadussa sekä HYTE-ammattilaisten elämänlaadun parantamisessa. Helposti mukautettava alusta istuu useisiin erilaisiin HYTE-strategioihin. 

HYTE-palvelu on mahdollista tarjota suoraan yksilöille, tehokäyttöön yhteisöille ja hyvinvoinnin ammattilaisille

 

Haasteet ja tavoitteet 

Kemissä nähdään tärkeänä edistää hyvinvointia ja terveyttä kaikilla kunnan toimialoilla sekä myös poikkihallinnollisessa yhteistyössä: kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukeminen on monilla mittareilla tarkasteltuna järkevää. 

Haasteina kunnissa on mm. pahoinvoinnin lisääntyminen, väestön ikääntyminen ja tarve toteuttaa kasvavissa määrin palveluita rajallisilla resursseilla. Kemin kokoisessa kaupungissa jo liikkumattomuuden kustannukset itsessään ovat merkittäviä, ja tarve hyvinvointiin panostamiseen kasvussa. UKK-instituutin ja valtioneuvoston 2018 julkaisemasta raportista johdettuna liikkumattomuuden vuosittaiset kustannukset Kemille ovat lähes 13 miljoonaa euroa (liite 1). 

Ennaltaehkäisy on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin ongelmien korjaaminen niiden ilmaantuessa. Hyvinvoinnin lisääntyminen parantaa muun muassa kuntalaisten elämänlaatua ja lisää työllisyyttä sekä tuottavuutta. 

Yleisellä tasolla SOTE- ja HYTE-kenttä on ison muutoksen edessä, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä tulee säilymään kunnissa. Se kasvattaa kuntien painetta uusien skaalautuvien, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseen.   

 

HYTE-alustan käyttöönotto Kemissä

Kemi otti edelläkävijäkuntana käyttöön HeiaHeia-tuotteeseen pohjautuvan HYTE-alustan loppuvuonna 2019. 

”Alusta tarjoaa meille kattavat työkalut eri toimialojen käyttöön. Lisäksi se soveltuu erilaisille ihmisille ihan urheilijoista riskiryhmäläisiin. Monipuolisuudesta kertoo se, että olemme löytäneet koko ajan uusia sovelluskohteita. Aikomuksenamme on jatkaa sen jalkauttamista systemaattisesti kaupungin eri kohderyhmiin vuonna 2021”

Kemin nuoriso- ja liikuntajohtaja Matti Molander 

Vuoden 2020 aikana kaupunki on tarjonnut alustaa hyödyntäviä hyvinvointipalveluita kaikille kemiläisille sekä eri kohderyhmille kuten kouluille, kuntoutukseen, nuorisotyöhön ja eri hankkeiden kautta tapahtuvaan toimintaan. Alustan avulla on myös tuotu kaupungin hyvinvointitoimijoita lähemmäksi kuntalaisia. Kaikille kaupunkilaisille on mm. järjestetty kampanja, jossa paikallinen kuntokeskus EasyFit on ollut mukana tuottamassa sisältöä. 

Blogeissamme tulemme jatkossa julkaisemaan erillisiä artikkeleita siitä, miten palvelua on hyödynnetty eri kohderyhmissä niin Kemissä kuin muissakin kunnissa.

Täysin digitaalisen tuen lisäksi alustan avulla on mahdollista yhdistää avun tarvitsija ja auttaja, niin että avun hakeminen oikea-aikaisesti matalalla kynnyksellä on mahdollista. 

Kemissä suunnitellaan paraikaa nuorille mahdollisuutta olla yhteydessä terveydenhoitajaan tai psykologiin hyvinvointiasioissa milloin ja missä tahansa. 

Kemissä alustan jalkautusta on luotsannut vuoden liikunnanopettajaksikin valittu Olli Kelhä, joka toimii Kemissä järjestelmän pääkäyttäjänä. 

Kuuntele täältä: Olli Kelhän radiohaastattelu alustan hyödyntämisestä liikunnanopetuksessa

”On ollut hieno seurata Kemin asiantuntevaa otetta alustaa hyödyntävien palveluiden jalkauttamisessa. Meille on tärkeä tarjota kunnille sellaista digitaalista ratkaisua, joka mahdollistaa itsenäisen toiminnan ja nopean liikkeellelähdön, ilman raskaita IT-projekteja. Kunta saa halutessaan meiltä myös kuntiin erikoistuneiden asiantuntijoiden palveluita jalkauttamisen tueksi”

Toimitusjohtaja Olli Iso-Mustajärvi, HeiaHeia

 

Kohokohtia ja tuloksia 

  • Jopa satojen tuhansien eurojen kustannussäästöt 
  • Yli 10% kaupunkilaista palvelun tutkittujen hyötyjen piirissä
  • Palvelulla jo ensimmäisten kuukausien aikana noin 120 000 käyttökertaa  
  • Lähes 2 000 aloitettua tavoitteellista digitaalista hyvinvointiohjelmaa
  • Kaupunkilaiset ovat linkittyneet keskenään rakentaen vahvan verkoston vertaistuelle: lähes
    20 000 virtuaalista kaverisuhdetta
  • Palvelu tuottaa kuukausittain kymmeniä tuhansia datapisteitä tiedolla johtamisen tueksi
  • Helpottanut COVID19-tilanteeseen sopeutumista eri toiminnoissa

 

Kannattaako hyvinvointiin investointi kunnalle? 

Digitaalisen alustan tuottama data tarjoaa hyvät edellytykset vaikuttavuuden ja sekä alustan että muiden hyvinvointi-investointien tuottavuuden arviointiin. 

Alustan vaikutusta hyvinvoinnin muutokseen, kuten liikunnan lisäämiseen, on selvitetty useissa käyttäjätutkimuksissa Suomessa ja ulkomailla. Viimeisimmässä, maalis-huhtikuussa 2020 alustan suomalaisille käyttäjille toteutetussa kyselyssä (n=3050) 71% vastaajista kertoi HYTE-alustan lisänneen fyysistä aktiivisuutta tai hyvinvointia. Edelleen 12 prosenttia vastaajista sanoi alustan lisänneen liikuntaa tai hyvinvointia merkittävästi. Merkittävän lisäyksen raportoineiden osuus vaihteli välillä 7% – 23% ikäryhmästä riippuen.

Kuva: käyttäjätutkimus HYTE-alustan vaikutus hyvinvointiin ikäryhmittäin (n=3050)

Liikunnan lisääminen vaikuttaa yksilötasolla jopa yli tuhannen euron vuotuisiin kustannuksiin. Liikkumattomuuden kustannus on UKK-instituutin ja valtioneuvoston selvityksen mukaan pienimmilläänkin keskimäärin 581 euroa asukasta kohden. Työikäisten kohdalla vuosikustannus on peräti 1182 euroa henkeä kohden. 

Kuva: Sport Venue Oy, Kemin uimahallin tarveselvitys 2018. Laskennallinen arvio liikkumattomuuden kustannuksista Kemissä, pohjautuen julkaisuun: Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018.

Jos sovelletaan käyttäjätutkimuksen tuloksia Kemin käyttäjäpopulaatioon ja samalla oletetaan, että liikunnan lisääminen alentaa liikkumattomuuden kustannuksia 25-100%, vuositason säästöiksi jo nykyisen käyttäjäkunnan osalta saadaan yli 200 000 euroa, ikärakenne huomioiden jopa yli 400 000 euroa. Sen lisäksi alusta tuo muitakin kustannushyötyjä mm. tehostamalla eri toimijoiden työtä. Vaikuttavuuden arviointi datan pohjalta pitkällä aikavälillä tulee tarjoamaan ainutlaatuisia mahdollisuuksia suunnitella, seurata ja kehittää hyvinvointiin tehtäviä investointeja kustannustehokkaasti.

 

Seuraavaksi luvassa on lisää laaja-alaista hyödyntämistä eri kohderyhmissä

Kemin kaupungissa hyvinvointi nähdään hyvin laaja-alaisesti, mikä otetaan huomioon myös HYTE-alustalla. Suunnitelmissa on, että esimerkiksi kirjasto tiedottaa palveluistaan jatkossa asiakkailleen alustan kautta. Samalla lukijat pääsevät kannustamaan kirjaston yhteisössä tosiaan, keskustelemaan ja jakamaan omia kirjavinkkejään. Samoin Vihreä Kemi -hankkeen opit, kuten herkulliset reseptit jaetaan kemiläisille hyvinvointialustalla.

Kaupungin yhteisiä tempauksia varten HeiaHeiassa järjestetään kampanjoita. Korona-aikana esimerkiksi Lumivisio tapahtuma siirtyy luontevasti hyvinvointialustalle.
HeiaHeiaa on tarkoitus jalkauttaa yhä enemmän asiakaskäyttöön kaupungin palveluissa. Kohderyhmistä erityisesti kaupungin senioreiden aktiivista elämäntapaa on tarkoitus tukea hyvinvointialustan avulla.

Olli Kelhä, Kemin HYTE-alustan pääkäyttäjä

Haluaisitko kuulla miten voit saada sovelluksen organisaatiosi käyttöön?

Lue lisää

Lataa sovellus!